אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

סיכום מתוך דוח שנתי 41 של מבקר המדינה משנת 1990

 

לסיכום מפורט יותר

להורדת הדוח המלא מאתר זה (עמודים 363-393)

להורדת הדוח המלא מאתר מבקר המדינה (ראה "משרד המשפטים", עמודים 363-393)

 

 

היו עיכובים של שנים בטיפול בתיקי נפטרים ובתיקים שבהם שוחררה הקרן מניהול כספי החסוי, ובכללם עיכובים בהכנת דוח כספי סופי. כמו כן נמצאו טעויות בחישוב הכספים המגיעים לחסויים או ליורשיהם... הועלה, שדירות של אנשים המטופלים על ידי הקרן לא תמיד נוהלו כראוי: נסחי הרישום של דירות לא נמצאו בתיקי החסויים... האפו"כ שימש כיו"ר הקרן (לטיפול בחסויים); יש בכך כדי להקשות עליו ועל עובדיו לפקח בצורה מיטבית על פעולות הקרן, כמתחייב מהחוק... החוק קובע, כי לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת החסוי, אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו. לבקשת המינוי מצורפת תעודה רפואית, שבה נוהג הרופא לציין, בין השאר, אם החסוי מסוגל להביע דעתו בעניין מינוי אפוטרופוס. במחוז חיפה הועלה, כי בתעודות הרפואיות המצורפות לתיקים בהם היועץ המשפטי משמש כמגיש הבקשות, או כמשיב להן, לא הקפידו הרופאים לציין אם החסוי מסוגל להביע דעתו. גם במקרים בהם לכאורה מסוגל החסוי להביע דעה, לא הקפיד היועץ המשפטי להזמין את החסוי לדיון... במרבית התיקים שנבדקו, בעיקר במחוז ירושלים ובמחוז תל אביב, לא נמצאו פרטות, לא דוחות שנתיים ולא דוחות סופיים לאחר פקיעת האפוטרופסות... ממסמכים שונים שנמצאו בארבעה תיקים במשרדי האפו"כ עולה החשש, שבאותם מקרים לא פעלו האפוטרופסים במידה מספקת לטובתם של החסויים. באחד המקרים אף מתעורר חשש שהחסויה נוצלה לרעה. לא נמצא, שהאפו"כ נקט צעדים  כדי לבדוק חששות אלה, ולפעול במקרה הצורך להחלפת האפוטרופוס... כאמור, האפו"כ משמש כנאמן בקרן ויושב ראש שלה... מבקר המדינה העירה, כי יש בנשיאה זו של שני התפקידים האמורים בעת ובעונה אחת כדי להקשות על האפו"כ ועל עובדיו לפקח באופן המיטבי על פעולות הקרן, כמתחייב מהחוק... משרד מבקר המדינה העיר, כי פיגור של יותר משלוש שנים בהכנת דוחות כספיים של קרן ציבורית אינו מתיישב עם כללי מינהל תקין ומינהל כספי... הביקורת העלתה, שהמעקב אחר מצבם של חסויים והפיקוח של האפו"כ על האפוטרופסים לא היו מספיקים, ובייחוד במקרים שהאפוטרופוס לא מילא את חובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי. אף נמצאו מקרים שהאפוטרופוס לא תפקד, שהחסויים חיו בהזנחה מוחלטת ללא טיפול או שהתעורר חשש שהאפוטרופוס נטל מהחסוי את כספו ורכושו. כמו כן נמצא, שהיו חסויים בעלי נכסים שחיו בתנאים מחפירים, עובדה המצביעה על אי מילוי החובות המוטלות על הגורמים המטפלים... האפוטרופוס הכללי לא דיווח, כמתחייב מהחוק, לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת על מלוא ההשקעות המשותפות שבניהולו, בהיקף של מאות מיליוני ש"ח; כל שדווח הוא על קרן השקעה אחת בעלת היקף כספי המהווה כשליש מכלל ההשקעות... במוסד האפוטרופוס הכללי אין מבקר פנימי קבוע... אין דיווח על דרכי ההשקעה של כספים המיועדים למטרות שונות ועל התשואות שהושגו; אין דיווח על עודפים של עשרות מיליוני שקלים שנצברו וטרם נוצלו; ואין פירוט נאות של הנכסים וערכם הכספי... סך של 190.5 מיליון ש"ח עמד בסוף מארס 1990 לרשות המדינה, בנוסף לפירות על הקרנות הצמיתות המיועדות (שסכומי הקרן שלהן הסתכמו ב-22.9 מיליון ש"ח). אולם המידע על כספים אלה ועל אפשרויות השימוש בהם לא הוצג במרוכז על ידי האפוטרופוס במסגרת דברי ההסבר להצעת תקציב המדינה - תקציב משרד המשפטים לשנת 1990... האפוטרופוס אינו מדווח במרוכז על ערכם של נכסי דלא-ניידי וחפצי ערך שבניהולו. במסגרת הצעת תקציב משרד המשפטים לשנת התקציב 1990 ובדברי ההסבר לה מצוי לראשונה דיווח כמותי על 5,100 חלקות נדל"ן שבניהול האפוטרופוס ועל קיומם של חפצי ערך לסוגיהם, ללא פירוט נוסף וללא הערכת שווי. בהצעות התקציב ובדברי ההסבר לשתי השנים הקודמות אין כל מידע בנושא... החוק אינו מגביל את האפוטרופוס בהשקעות.. הדוח החודשי הפנימי על נספחיו מספק את המידע הכלכלי הדרוש לוועדת ההשקעות לצורך החלטותיה ולצורכי ניהול פנימי. לא כן הדבר באשר למתן מידע מרוכז ותקופתי לגורמי השלטון הנוגעים בדבר - משרד המשפטים, משרד האוצר, הממשלה והכנסת. דיווח מקיף מעין זה למעשה אינו קיים... הנכסים העזובים המנוהלים בידי האפו"כ כללו באוקטובר 1990 למעלה מ-900 בתים ודירות וכ-3,400 מגרשים וחלקות חקלאיות. משנות החמישים מעסיק האפו"כ חברת תחזוקה פרטית אחת בניהולם, השכרתם ותחזוקתם של מאות נכסים, בעיקר בתים, דירות וחנויות. ההתקשרות עם חברת התחזוקה הייתה ללא מכרז. חברת התחזוקה גובה דמי ניהול בשיעור של 20% מהתקבולים מדמי שכירות בתוספת מע"מ. עד שנת 1985 הועסקה החברה בלא שהיה חוזה בכתב בינה לבין האפו"כ. ב-31.12.89 פג תוקפו של החוזה ומאז ועד מועד סיום הביקורת מועסקת החברה ללא חוזה תקף.