אפוטרופוס

    למען זכויות החסויים בישראל

 

דוחות גופים ממלכתיים

כתבות בעיתונות

עדויות אישיות

הצטרפות למאבק

 

 

עדויות וסיפורים אישיים

 

האפוטרופוס הכללי לא מפטר אפוטרופוסים ולא פועל כנגדם, גם כאשר ידוע לו שהם גונבים כספים מהחוסים, ומשקיעים אותם באופן לא חוקי

(מתוך הפרק "פיקוח על הטיפול בחסויים" מדו"ח שנתי 54ב של מבקר המדינה משנת 2004)

 

"לא תמיד נוקט האפו"כ צעדים העומדים לרשותו בחוק כנגד אפוטרופסים שיש חשש שגרמו נזק לרכושו של החסוי. כך, למשל, בדיקה שעשו הממונה על ההשקעות והממונה הארצית בעניינו של אפוטרופוס באוקטובר 2002, העלתה, כי כתוצאה מכך שהאפוטרופוס השקיע את כספי החסוי בניירות ערך ובקרנות נאמנות בניגוד לתקנות, חלה בחודשים יוני עד אוקטובר 2002 ירידת ערך בסכום של כ-222,455 ש"ח באותם נכסים של החסוי. עד למועד הביקורת לא ננקטו כל צעדים כאמור."